GV Nguyễn Thị Hiền - Hướng dẫn trẻ làm bức tranh từ lá cây