GV Nguyễn Thị Tương - Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên