TRƯỜNG MN PHÚC LỘC VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 9/2020