Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KĐCLGD CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Thứ sáu - 05/06/2015 08:57
/uploads/news/2015_06/bao-cao-rut-gon-kdcl_4.doc

       TRƯỜNG MN PHÚC LỘC

     HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 
 
 

              Số:..../BC-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thuần Thiện, ngày  10  tháng 5 năm 2015
                         
                            BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ RÚT GỌN
                              TRƯỜNG MẦM NON PHÚC LỘC
 
 
 

          Thực hiện công văn Số: 8299 /BGDĐT- KTKĐCLGD  ngày 04  tháng 12  năm 2012 của Bộ  Giáo Dục về việc hướng dẫn tự đánh giá công tác kiểm định chất lượng tại các cơ sở giáo dục;
          Thông tư 25/2014TT- BGD-ĐT ngày 07/08/2014 của Bộ giáo dục đào tạo;
          Công văn số 1988/KĐCLGD – KĐPT ngày 02/12/2014 về hướng dẫn thu thập minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục
          Thực hiện công văn số 839/PGD-ĐT- KH về kế hoạch công tác KT&KĐCLGD ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Phòng GD-ĐT Can Lộc.
            Trường mầm non Phúc Lộc thực hiện công tác tự đánh giá ttheo quy trình rút gọn của công tác kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị  như sau:
            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
- Nhà trường đã triển khai cho toàn thể CB,GV,NV được tiếp thu chuyên đề sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng trường MN tại phòng đầy đủ đúng thành phần.
          - Triển khai tổ chức tập huấn lại đến tất cả các giáo viên về cách thu thập minh chứng củng như cập nhật các thông tin của nhà trường
- Hội đồng tự đánh giá đã xây dựng cơ sở dử liệu để phục vụ cho công tác KĐCL có hiệu quả và chất lượng, đên thời điểm tháng 5 năm học 2013-2014 đơn vị đã thu thập minh chứng, mả hóa và hoàn thành viết phiếu các tiêu chuẩn đầy đủ 
- Triển khai nhập vào phần mềm quản lý công tác KĐCL, hội đống đã nhập được 5 tiêu chuẩn và 29 tiêu chí, các tiêu chí được đánh giá đúng thực chất, khách quan, xác định điểm yếu, điểm mạnh để nhằm đưa ra kế hoạch và cải tiến chất lượng một cách đạt hiệu quả
1.  Hội đồng đánh giá xác địch mục đích và phạm vi tự đánh giá
a) Mục đích của tự đánh giá là xác định cấp độ chất lượng giáo dục từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng của nhà trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
b) Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.
a) Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số. 17 ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường mầm non . Hội đồng gồm có 8 thành viên:
               
                DANH SÁCH  HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ - TrMN  ngày 10  tháng 10 năm 2014.)
 
 
TT
Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
       1 Nguyễn Thị Minh Tâm Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
     2 Lê Thị Thu Huyền P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
     3 Nguyễn Thị Ly Giáo viên MG TTCM Ủy viên HĐ
     4 Trần Thị Tự Kỳ P. Hiệu trưởng Ủy viên HĐ
     5 Lê Thị Kim Lài GVMG Thư ký HĐ
     6 Lê Thị Loan GVMG Uỷ viên HĐ
     7 Võ thị Dương Cầm GVNT Uỷ viên HĐ
 
b) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá đã thành lập nhóm thư ký và các nhóm công
tác.
-         Nhóm thư ký:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Ly Giáo viên - TTCMMG Thư ký nhóm 1
2 Nguyễn Thị Thu Hoài GVMG Thư ký nhóm 2
3 Lê Thị Ánh GVMG Thư ký nhóm 3
4 Bùi Thị Thùy Dung GVMG Thư ký nhóm 4
  Lê Thị Kim Lài GVMG Thư Ký nhóm 5
 
- Các  nhóm công tác:
TT Họ và tên        Chức vụ Nhiệm vụ
 Nhóm 1 Lê Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Ly
Lê Thị Loan (YT)
Nguyễn Thị Hiền
Đậu Thị Lê
Nguyễn Thị Châu
Phó hiệu trưởng Tìm minh chứng TC 1
Nhóm 2 Trần Thị Tự Kỳ
Tạ Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Xoan
Bùi Thị Nhung
Nguyễn Thị Thu Hoài
Nguyễn Thị Ngân
P.HT- Tổ trưởng Tìm minh chứng TC 2
Nhóm 3 Lê Thị Loan
Lê Thị Thanh Tâm
Lê Thị Ánh
Nguyễn Thị nghiệm
Lê Thị Thảo
Võ Thị Liên
GVMG- Tổ trưởng Tìm minh chứng tiêu chuẩn 3
Nhóm 4 Nguyễn Thị Minh
Hồ Thị Thu
Phạm Thị Đông
Nguyễn Thị Hà
Bùi Thị Thùy Dung
 CTCĐ: tổ trưởng Tìm minh chứng tiêu chuẩn 4
Nhóm 5 Võ Thị Dương Cầm
Lê Thị Kim Lài
Lê Thị Nghiệm
Nguyễn Thị Kỷ
Nguyễn Thị Tương
Trần Thị Thùy Liên
 GVNT-Tổ Trưởng Tìm minh chứng tiêu chuẩn 5
 3. Nhà trường  tiến hành thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng để đánh giá mức độ đáp ứng các chỉ số và tiêu chí của các tiêu chuẩn theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT; kết quả cụ thể như sau:
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
 Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   3 X  
2 X   4 X  
5 X   6 X  
7 X   8   X
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, GV và nhân viên
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   4 X  
2 X   5 X  
3 X        
Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X X 4   X
2 X X 5   X
3 X X 6 X  
Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   2 X  
Tiêu chuẩn 5: Kết qủa chăm sóc giáo dục trẻ.
Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Đạt Không đạt
1 X   5 X  
2 X   6 X  
3 X   7 X  
4 X   8 X  
Tổng số các chỉ số đạt: 84/87 tỉ lệ 96,6%
Tổng số các tiêu chí đạt: 26/29 tỉ lệ 89,7%.
4. Những tồn tại, hạn chế:
- Trường chưa có nhân viên chuyên biệt (tin học) nên có phần ảnh hưởng đến thời gian nhập và xử lý phần mềm.
- Kinh phí cho công tác KĐCL còn hạn chế nên việc thu thập một số minh chứng chưa được đầy đủ
II. KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI.
Tiếp tục chỉ đạo các nhóm phân công thu thập đầy đủ các minh chứng về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với chính quyền địa phương, các cấp các ngành, với hội phụ huynh học sinh, đầu tư kinh phí, XDCSVC, trang thiết bị trường học, đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của các tiêu chí
1.Quản lý giáo viên và nhân viên.
- Nhà trường hợp đồng giáo viên, nhân viên phục vụ như: Giáo viên dạy thay giáo viên nghỉ sinh, nhân viên tin học.
- Nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ: tổ chức cho giáo viên tham gia dự chuyên đề cấp cụm; tổ chức chuyên đề cấp trường, thăm lớp dự giờ; kiểm tra nội bộ trường học.
- Tuyên truyền phối kết hợp với phụ huynh để thực hiện tốt các nguồn đóng góp hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ cho nhân viên phục vụ nấu ăn
2. Cơ sở vật chất.
-  Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường: Xây dựng khuôn vên, sân chơi cụm trung tâm, nhằm đảm bảo thuần lợi cho trẻ được hoạt động hàng ngày, đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ trường mầm non
+ Tham mưu với địa phương để xây dựng các phòng chức năng: Văn phòng,  phòng Hiệu trưởng, hiệu phó, bảo vệ ..v..v..
+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học.
3.     Huy động trẻ ra lớp.
- Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn điều tra trẻ trong độ tuổi để tuyên truyền huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu huy động theo kế hoạch của ngành đề ra.
          Trên đây là kết quả tự đánh giá và kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trong thời gian tới của trường mầm non Phúc Lộc, rất mong đực sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học để trường MN Phúc Lộc đạt các tiêu chí về công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian tới.    
                                                
   Nơi nhận:                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
- Phòng GD-ĐT;                                                                                                    CHỦ TỊCH
- Lưu: VT.
 
                                                      
                                                                                                         Nguyễn Thị Minh Tâm

Tác giả bài viết: Lê Thị Thu Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn